⦁ БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НАД 79 ЛВ.  ⦁ ПОДАРЪК КЪМ ВСЯКА ПОРЪЧКА

Меню
Профил
Език

🤩 БОТОКС ЗА КОСА - Новият хит в Арлен! Ревитализирана коса за секунди

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В INSTAGRAM ИГРА С ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ARLEN.BG И MILENA STAFANOVA,  С НАГРАДИ: 3 КУТИИ С КОЗМЕТИКА НА СТОЙНОСТ 340ЛВ ВСЯКА

Дата: 2024-02-01

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В INSTAGRAM ИГРА С НАГРАДА ОТ “АРЛЕН ГРУП“ ООД

 

І. Организатор на Играта

1.1. Организатор на играта (наричана по-долу за краткост „Играта“) е “АРЛЕН ГРУП“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, ж.к. Красно село, бул. “Гоце Делчев“ № 39, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 202830993, („Организаторът“).

1.2. Организацията и провеждането на Играта се осъществява в сътрудничество с Партньор на Организатор, който е: Milena Stefanova чрез Instagram страницата

https://www.instagram.com/milena.stefanovaa/

Настоящите общи условия определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участници“), включили се доброволно в нея. Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

II. Място на провеждане на Играта

2.1. Играта се организира и се провежда на територията на Република България в Instagram страницата 

https://www.instagram.com/milena.stefanovaa/

2.2. Общите условия са достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на “АРЛЕН ГРУП“ ООД: http://www.arlen.bg, 

III. Период на провеждане на Играта

3.1. Играта се провежда в периода от 06.04.2024 г. до 13.04.2024 г. включително („Период на Играта“).

IV. Изисквания за участие в играта.

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и/или за негови подизпълнители, на които е възложено изпълнението на услуги свързани с провеждане на Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

4.2. В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България, с изключение на лицата посочени в 4.1. За доказване на пълнолетието от участник може да бъде поискано представяне на документ за самоличност, удостоверяващ неговата възраст.

4.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока и/или услуга предлагана от Организатора или трето лице.

4.4. С участието си в Играта Участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в Играта.

4.5. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за спечелване на награда.

V. Условия за участие в играта.

5.1. Участник в Играта може да бъде всяко лице, което в периода на провеждане на Играта трябва да:

5.1.1. Отговаря на условията за участие в Играта по т. 4.2. и да притежава валиден профил в платформата Instagram;

5.1.2. В периода на Играта да са последвали профила на “АРЛЕН ГРУП“ ООД в Instagram https://www.instagram.com/arlen_group/

 

Всеки участник има право на многократно участие в Играта от своя профил

5.2. За участието си в Играта участниците предоставят доброволно следните данни:

Данните, които участниците предоставят доброволно при участието си в Играта, са публично достъпната им информация от профилите им в Instagram, с които са се включили в Играта.

Участникът, който е определен за Спечелил от Играта, трябва да предостави допълнително следните данни за получаване на наградата: собствено, бащино и фамилно име, телефон за контакт и и-мейл.

5.3. С участието си в Играта всеки участник декларира, че е прочел и приел настоящите Правила, задължава се да ги спазва и е предоставил доброволно необходимите лични данни.

5.4. В случай, че лице не желае да предостави своите лични данни, както и в случай че лицето е малолетно или непълнолетно, същото няма право да се включва в Играта като участник.

VI. Награда

6.1. При участие в Играта в съответствие с настоящите Общи условия 3 участника имат възможност да спечелят:

3 кутии с козметика, всяка на стойност по 340лв в Instagram играта на Milena Stefanova 

https://www.instagram.com/milena.stefanovaa/

6.2. Наградата се осигурява от “АРЛЕН ГРУП“ ООД - Организатор.

6.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с друга предметна награда или с паричната й равностойност.

VII. Определяне на печеливш

7.1. След приключване на периода на Играта, в срок до 3 работни дни партньорите на АРЛЕН ГРУП ООД на случаен принцип ще изберат един печеливш Участник, който отговаря на изискванията и е изпълнил условията на играта.

7.2. Имената и/или потребителското име от профила на Участниците избрани за Спечелили съобразно условията на настоящия раздел се обявява на страницата на партньорите, съответно  в Instagram профила https://www.instagram.com/milena.stefanovaa/ в срок до 5 работни дни считано от датата на избирането му.

7.3. Освен обявяването на спечелилите на страницата по т.7.2, Спечелилите се свързват с организратора чрез лично съобщение на профила, от който  участва в Играта.

7.4. Ако определеният за спечелил не се свърже в посочения срок от 5 дни с Организатора, той губи правото си да получи наградата и Организаторът определя по реда на т. 7.1. друг победител сред останалите участници.

VIII. Получаване на награда от играта

8.1. Наградата се изпраща лично на адреса на печелившите.  Получаването на наградата от Спечелилите, трябва да бъде осъществено в срок до 7 дни считано от датата на предоставяне на информацията по т.7.4 и след предварителна уговорка с представители на Организатора за дата и час на получаване на наградата.

Спечелилият получава Наградата след подписване на приемо-предавателен протокол, при следните условия:

1) Спечелилият да потърси Наградата в срока посочен по-горе в т. 8.1.;

8.2. В случай, че Спечелилият не се яви да получи своята Награда в срока по т.8.1., както и при неспазване на условията на Играта, същият няма право да получи Наградата. В този случай Организаторът не носи отговорност за непредоставянето на Наградата, нито за обезщетяване на Спечелилият, който не е получил Наградата си. При предоставяне от страна на Участващ в играта на невалидни, непълни или неточни данни за контакт, Организаторът не носи отговорност, в този случай ще бъде изтеглен нов печеливш.

IX. Прекратяване на участието в играта

9.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да премахне следването на профила на Организатора на страницата https://www.instagram.com/arlen_group/ По този начин той се отказва от участие и занапред.

X. Отговорност

10.1. Участниците в Играта са длъжни да се запознаят и да спазват настоящите общи условия за участие в Играта („Общите условия“).

10.2. Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с настоящите Общи условия като отговаря само за вреди, причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основните му задължения по настоящите Общи условия.

10.3. Всеки Участник в Играта се индивидуализира посредством профила си в  Instragram, който е използвал за участие в Играта. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение и/или неустойка на Участник в Играта и/или трето лице, чийто  Instagram профил е използван неправомерно от Участник в Играта и/или трето лице, независимо дали съответното трето лице и/или Участник в Играта са дали или не съгласие за това.

10.4. Организаторът не носи отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Играта на определени лица, поради причини от технически характер или поради каквито и да било други причини, които са извън контрола на Организатора.

XI. Изключване от Играта

11.1. Организаторът има право, без предупреждение да изключи от Играта Участници:

- които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия; и/или
които участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание;

- които са направили коментар, който може да се възприеме като противоречащ на морала или законите на Република България или такъв който съдържа нецензурни или порнографски елементи или послания, елементи на насилие, обидни жестове, може да се счита като дискриминираща въз основа расов, етнически, полов, религиозен или друг признак, който съдържа директно или скрито политическо послание, който нарушава или може да доведе до нарушаване на права върху лични данни, авторски и сродни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, както и каквито и да било други права и законни интереси на Организатора или трети лица съгласно българското законодателство, както и коментар, който засяга имиджа на “АРЛЕН ГРУП“ ООД 


XII. Защита на личните данни

12.1. Участниците в настоящата Игра предоставят доброволно и информирано съгласие личните им данни, предоставени при участието им в играта и определяне на печеливш, да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Организатора, както и негови подизпълнители за цели свързани с участието им в Играта (администриране на провеждането на Играта и осъществяване на комуникация с участниците, за предаване на спечелената награда).

12.2 С участието в Играта участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), а именно:

♦ право да бъдат информирани; 

♦ право на достъп;

♦ право на коригиране на съществуващите данни; 

♦ право на изтриване на данните ("правото да бъдеш забравен"); 

♦ право за ограничаване на обработването на данните; 

♦ право на преносимост на данните;     

♦ право на възражение;

♦ права във връзка с автоматизираното обработване на данни и профилирането.

 

Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето;

Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗД.

Правата могат да бъдат упражнени, чрез искане до “АРЛЕН ГРУП“ ООД, подавано лично или чрез пълномощник, по поща на адрес на администратор или на e-mail: info@arlen.bg на администратор с електронен подпис.

12.3. Всеки участник/спечелил носи отговорност в случай че е използвал чужди лични данни. С участието си в Играта, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови.

12.4. Организаторът декларира, че предоставените лични данни от участниците/спечелилият в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени в Играта.

12.5. Всички лични данни ще бъдат третирани, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

12.6. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена биха могли да бъдат използвани от Организатора/“АРЛЕН ГРУП“ ООД в аудио, видео, печатни и интернет материали.

12.7. Всеки участник/спечелил при съмнение, че личните му данни не се обработват в съответствие с изискванията на закона и ОРЗД има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по елекронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а именно https://www.cpdp.bg/.

Повече информация за целите, основанията, изискванията, категориите и правата на Участниците, включително да възразят срещу обработване на лични данни, се намират тук: https://www.arlen.bg/page/2/lichni-danni.html

XIII. Общи разпоредби

13.1. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите разпоредби на настоящите Общи условия.

13.2. Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

13.3. Настоящите Общи условия влизат в сила от публикуването им и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

 

ЗА НАС

 

- Ние работим с официалните вносители
 
 
- Право на преглед преди плащане
 
 
- Експресна доставка
 
- Подарък към поръчката
 
- 90 дни право на връщане
 

Помощ за клиента

 

 
 
 
 
 
 
 

НОВИНИ

МАГАЗИН ARLEN.BG

Салон Арлен

 

гр. София ул. Дойран 23 / тел. 0885619945

 

Работно време: Пон. - Нед. от 10:00ч. - 20:00ч.


 

МАГАЗИН ARLEN.BG 2

 

 

гр. София ул. Дойран 28 / тел. 0893885744

 

Работно време: Пон. - Нед. от 09:30ч. - 20:00ч.

 

Разгледай галерията

 

КАКВО НИ ОТЛИЧАВА?

 

Безплатна доставка над 79лв.

 

Подарък към всяка поръчка

 

100% Оригинални продукти от офицалните вносители

 

Екип от професионалисти


ПОТРЕБИТЕЛСКА ОЦЕНКА

 

4,9 от 5.0 

 

БАЗИРАНО НА НАД 1082 ОТЗИВА